Środa 25 kwietnia 2018, imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Aktualności

Dzien wolny od pracy
dodano: 2018-03-13 09:02:19

ZARZĄDZENIE NR 376/2018
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 05 stycznia 2018r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krypno.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) i art. 130 Kodeku Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam dzień 30 marca 2018r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Krypno w zamian za przypadające w sobotę Święto 06 stycznia 2018r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy i na stronie internetowej Gminy Krypno.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                        

 


 

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Nr rachunku bankowego:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

   Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30