Sobota 23 czerwca 2018, imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Aktualności

Komunikat
dodano: 2018-04-20 10:26:03

Wójt Gminy Krypno informuje, iż 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo łowieckie (Dz.U. poz.651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne (jelenie, sarny, dziki, łosie, daniele) w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych  (w załączniku) należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce występowania szkody.

Szacowania szkód łowieckich na terenie Gminy Krypno zgodnie z w/w ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania będzie dokonywał zespół złożony z minimum 3 osób:

-przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy, którymi będą Sołtysi poszczególnych sołectw;

-dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;

-poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

O terminie dokonania oględzin, Sołtys zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później niż przed upływem 3 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.

 

Z przeprowadzonych oględzin zostanie sporządzony protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagrodzenia szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.

 

Wnioski o szacowanie szkód należy składać w Urzędzie Gminy Krypno, pok. 7 w godz. 7.30-15.30, a szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 85 7169 076 oraz w Urzędzie.

 


Dodatkowe pliki do ściągniecia:
nazwa pliku opis rozmiar
Microsoft Word Zgłoszenie.szkody.doc Formularz zgłoszenia szkody 32kb

 

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Nr rachunku bankowego:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

   Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30