Środa 25 kwietnia 2018, imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Aktualności

Ogłoszenie
dodano: 2018-02-23 09:17:48

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie
19-111 Krypno Kościelne 23B

 

Wymiar czasu pracy - pełny

 

 1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

3) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257 ze zm.) tj. spełnianie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c. do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

· pedagogika,
· pedagogika specjalna,
· politologia,
· polityka społeczna,
· psychologia,
· socjologia,
· nauki o rodzinie,

d. lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, 
· otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
· otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
· przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,
· przed dniem 1 maja 2004 r. posiadanie uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

4) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania  administracyjnego oraz innych przepisów odnoszących się do spraw pomocy społecznej,

5) znajomość obsługi komputera,

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność skutecznego komunikowania się;

2) umiejętność pracy zespołowej;

3) umiejętność organizowania pracy własnej;

4) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;

5) samodzielność, zaangażowanie;

6) dyspozycyjność;

7) dokładność;

8) odporność na sytuacje stresowe;

9) mile widziane doświadczenie w pracy pracownika socjalnego.

10) prawo jazdy kat. B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

10) skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

 

4. Wymagane dokumenty:

  1. CV,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie świadectw pracy, dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
  4. oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam(byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”,
  5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

Dokumenty należy składać lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypnie, 19-111 Krypno Kościelne 23B w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

 

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Krypno”

 

w terminie od dnia 01 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną w ciągu 3 dni powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gops.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Krypno..

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”, oraz własnoręcznym podpisem.

                   Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Popławska-Karpińska

 

 

 


 

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Nr rachunku bankowego:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

   Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30