Niedziela 18 lutego 2018, imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

Projekty zrealizowane przez Gminę Krypno

Realizacja projektu
dodano: 2017-07-10 14:43:07

    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W dniu 10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  Gmina Krypno podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno”.
 

Celem planowanej operacji jest poprawa środowiska naturalnego poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Długołęce, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Reklach oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno.
Realizacja inwestycji zapewni mieszkańcom ciągłość dostaw wody szczególnie w okresie letnim oraz pozwoli zabezpieczyć wodę dla celów ochrony przeciwpożarowej, a także  zmniejszyć liczbę nieszczelnych często zbiorników bezodpływowych dzięki wybudowanym przydomowym oczyszczalniom ścieków oraz nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków.
 

Całkowity koszt operacji:                    3.014.631,57 zł
Koszty kwalifikowalne operacji:           2.386.073,86 zł
Dofinansowanie ze środków PROW:     1.518.257 zł

Projekt pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno–ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 


         

    

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

tel. 85 716 90 33

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Konto bankowe: Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30