Piątek 25 maja 2018, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Przetargi

Ogłoszenie
dodano: 2009-11-24 15:12:54

 

OGŁOSZENIE
o rokowaniach po drugim przetargu
    
              Wójt Gminy Krypno działając na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zmianami oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207 poz.2108/, ogłasza w dniu 13 listopada na dzień 17 grudnia 2009r. o godzinie 1000 w pokoju nr 3 rokowania na sprzedaż niżej wymienionych lokali niemieszkalnych /garaży/ wchodzących w skład zespołu garażowego, położonego w miejscowości Krypno Kościelne, na działce ewidencyjnej nr 98/7 o powierzchni 0,0578ha oznaczonej wg księgi wieczystej nr KW BI1B/00029799/4:
1.        Garaż nr 1 o pow. 15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 3.800,-zł:
2.        Garaż nr 2 o pow. 15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 3.800,-zł:
3.        Garaż nr 3 o pow. 15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 3.800,-zł:
4.        Garaż nr 4 o pow. 15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 3.800,-zł:
5.        Garaż nr 5 o pow. 15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 3.800,-zł:
6.        Garaż nr 6 o pow. 15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 3.800,-zł:
 
I.                    Terminy przetargów zakończone wynikiem negatywnym: I przetarg – 11.09.2009r. i II  
              przetarg – 19.10.2009r.
II.                  Obciążenia: Umowa najmu na lokale nr 1,3,5,6 do dnia 31 stycznia 2010r., z możliwością 2-    
              tygodniowego wypowiedzenia w przypadku sprzedaży.
III.                Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej w dniu 14 grudnia 2009r. do godziny 1530 w kancelarii Urzędu Gminy Krypno, pok. nr 3 w zaklejonej kopercie z napisem „Rokowania – lokal niemieszkalny garaż nr …….*”.
IV.                Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Krypno – Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 do dnia 14 grudnia 2009r. zaliczki w kwocie 200,-zł (liczy się data wpływu zaliczki na konto).
V.                  Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
1.       Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2.       Datę sporządzenia zgłoszenia;
3.       Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4.       Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
VI.                Szczegółowe, dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pok. nr 4, tel.85/7169069.
VII.              Jeżeli osoba ustalona w wyniku rokowań jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy Krypno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi.
VIII.            Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 
W przypadku zainteresowania zakupem więcej, niż 1 lokalu niemieszkalnego /garażu/, zgłoszenie do udziału w rokowaniach na dany lokal można złożyć w jednej kopercie, natomiast zaliczkę o której mowa w pkt IV należy wpłacić dla każdego lokalu oddzielnie.
*należy wstawić nr lokalu będącego przedmiotem rokowań.
                                                      
 Wójt Gminy Krypno
   Marek Stankiewicz
 

         

 

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Nr rachunku bankowego:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

   Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30