Piątek 25 maja 2018, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Przetargi

Ogłoszenie
dodano: 2009-12-10 14:31:04

 

Krypno Kościelne: Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Długołęce wraz z budową pompowni wody w Krypnie Wielkim oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Peńskie i Bajki Zalesie.
Numer ogłoszenia: 239633 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 085 7169033, faks 085 7169035.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrypno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Długołęce wraz z budową pompowni wody w Krypnie Wielkim oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Peńskie i Bajki Zalesie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: ZADANIE 1. Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Długołęce: a) roboty sanitarne (CPV - 45232460-4) - ujęcie wodociągowe w studniach SW-1 i SW-2; kanalizacja zewnętrzna zbiorników wyrównawczych, przełożenie rur osadnika popłuczyn i osadnika gnilnego, studzienka chloratora, pogłębienie wyrobiska żwirowego; instalacje technologiczne sprężonego powietrza, wod.-kan. pompownia wody, kanał wentylacyjny, demontaż urządzeń i tymczasowe zasilanie wodociągu; zbiorniki wyrównawcze, przewody międzyobiektowe i komory zasuw, b) roboty budowlane (CPV - 45000000-7) - modernizacja budynku stacji wodociągowej; zbiorniki wyrównawcze - fundamenty; zagospodarowanie terenu - utwardzenie części terenu, c) roboty elektryczne (CPV - 45317000-2) - demontaż instalacji istniejących; roboty montażowe; dostawy inwestora. ZADANIE 2. Budowa pompowni wody w Krypnie Wielkim: a) roboty sanitarne (CPV - 45232460-4) - roboty przygotowawcze; kanalizacja zewnętrzna pompowni wody i zbiorników wyrównawczych, studzienki chłonne; instalacje technologiczne, wod.-kan. pompownia wody; zbiorniki wyrównawcze, przewody miedzy obiektowe i komory zasuw; zewnętrzna sieć wodociągowa połączeniowa, b) roboty budowlane (CPV - 45000000-7) - budowa budynku pompowni; zbiorniki wyrównawcze - fundamenty; zagospodarowanie terenu - ogrodzenie; zagospodarowanie terenu - utwardzenie części terenu i jego ukształtowanie, c) roboty elektryczne (CPV - 45317000-2) - roboty montażowe; dostawy inwestora; ZADANIE 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Peńskie. a) roboty sanitarne (CPV - 45332400-7) - roboty ziemne i przygotowawcze; roboty drogowe; roboty sieciowe - montażowe, b) roboty elektryczne (CPV - 45310000-3) - (pompownia nr 1) - budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków nr 1 - sieć kablowa; budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków nr 1 - instalacja w przepompowni, c) roboty elektryczne (CPV - 45310000-3) - (pompownia nr 2) - budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków nr 2 - sieć kablowa; budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków nr 2 - instalacja w przepompowni; ZADANIE 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bajki Zalesie. a) roboty sanitarne (CPV - 45332400-7) - roboty ziemne i przygotowawcze; roboty drogowe; roboty sieciowe - montażowe, b) roboty elektryczne (CPV - 45310000-3) - budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków nr - sieć kablowa; budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków nr 03 - instalacja w przepompowni. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdego zadania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót dla poszczególnych zadań zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączniki nr 10, 11, 12, 13. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń,oznaczeń, o których mowa w art. 29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie: lub równoważny, równoważnie opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego - art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszcza się wprowadzenie zmian nieistotnych, takich, które nie będą skutkowały zmianą pozwolenia na budowę..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.60-4, 45.00.00.00-7, 45.31.70.00-2, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1 - 16.000,-zł (szesnaście tysięcy złotych); Zadanie 2 - 27.000,-zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych); Zadanie 3 - 10.000,-zł (dziesięć złotych); Zadanie 4 - 12.000,-zł (dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art.45 ust.6 ustawy. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120. 4. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art.46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) dla zadania 1 - wybudowali lub zmodernizowali jedną stację uzdatniania wody o wydajności układu technologicznego min Q = 80 m³/h; b) dla zadania 2 - wybudowali lub zmodernizowali jedną pompownię wody o wydajności min 20m3/h; c) dla zadania 3 - wybudowali 1 grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 2,0km wraz z przepompownią ścieków i odcinkiem dowolnej długości sieci tłocznej, d) dla zadania 4 - wybudowali 1 grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 2,0km wraz z przepompownią ścieków i odcinkiem dowolnej długości sieci tłocznej. 3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują osobami posiadającymi uprawnienia i przygotowanie zawodowe do realizacji robót objętych zamówieniem tj. kierowników budowy i robót o specjalności: a) dla zadania 1 - budowlano-konstrukcyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych; b) dla zadania 2 - budowlano-konstrukcyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych; c) dla zadania 3 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, drogowej; d) dla zadania 4 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, drogowej; 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy, 6) Udzielą na wykonane roboty gwarancji minimum 36 miesięcy. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności należy przedstawić: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: 1) wykaz wykonanych robót, o których mowa w rozdziale V pkt. 2 niniejszej specyfikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - załącznik nr 3 do SIWZ, 2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, oraz informacji potwierdzającej przynależności tych osób do Izby Inżynierów Budownictwa a także zakresu wykonywanych przez nie czynności /dotyczy kierowników budowy i robót/ - załącznik nr 5 do SIWZ, 3) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 2, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: a) dla zadania 1 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1mln zł; b) dla zadania 2 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500tys. zł; c) dla zadania 3 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2mln zł; d) dla zadania 4 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2,5mln zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić w/w dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wówczas może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie opisanego warunku. 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 5 do SIWZ. 5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji minimum 36 miesięcy składa oświadczenie Wykonawcy o długości okresu gwarancyjnego - załącznik Nr 6 do SIWZ. Dokumenty, o których mowa w niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w niniejszej specyfikacji w rozdziale VI ust.1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 4 przedstawia każdy z członków konsorcjum oddzielnie natomiast pozostałe dokumenty przedstawia się wspólnie. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust.1 pkt 2 niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminakrypno.pl, http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 4.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2010 godzina 09:45, miejsce: Kancelaria Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 3..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.3 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Długołęce.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) roboty sanitarne (CPV - 45232460-4) - ujęcie wodociągowe w studniach SW-1 i SW-2; kanalizacja zewnętrzna zbiorników wyrównawczych, przełożenie rur osadnika popłuczyn i osadnika gnilnego, studzienka chloratora, pogłębienie wyrobiska żwirowego; instalacje technologiczne sprężonego powietrza, wod.-kan. pompownia wody, kanał wentylacyjny, demontaż urządzeń i tymczasowe zasilanie wodociągu; zbiorniki wyrównawcze, przewody międzyobiektowe i komory zasuw, b) roboty budowlane (CPV - 45000000-7) - modernizacja budynku stacji wodociągowej; zbiorniki wyrównawcze - fundamenty; zagospodarowanie terenu - utwardzenie części terenu, c) roboty elektryczne (CPV - 45317000-2) - demontaż instalacji istniejących; roboty montażowe; dostawy inwestora..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.60-4, 45.00.00.00-7, 45.31.70.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa pompowni wody w Krypnie Wielkim.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) roboty sanitarne (CPV - 45232460-4) - roboty przygotowawcze; kanalizacja zewnętrzna pompowni wody i zbiorników wyrównawczych, studzienki chłonne; instalacje technologiczne, wod.-kan. pompownia wody; zbiorniki wyrównawcze, przewody miedzy obiektowe i komory zasuw; zewnętrzna sieć wodociągowa połączeniowa, b) roboty budowlane (CPV - 45000000-7) - budowa budynku pompowni; zbiorniki wyrównawcze - fundamenty; zagospodarowanie terenu - ogrodzenie; zagospodarowanie terenu - utwardzenie części terenu i jego ukształtowanie, c) roboty elektryczne (CPV - 45317000-2) - roboty montażowe; dostawy inwestora;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.60-4, 45.00.00.00-7, 45.31.70.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Peńskie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) roboty sanitarne (CPV - 45332400-7) - roboty ziemne i przygotowawcze; roboty drogowe; roboty sieciowe - montażowe, b) roboty elektryczne (CPV - 45310000-3) - (pompownia nr 1) - budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków nr 1 - sieć kablowa; budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków nr 1 - instalacja w przepompowni, c) roboty elektryczne (CPV - 45310000-3) - (pompownia nr 2) - budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków nr 2 - sieć kablowa; budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków nr 2 - instalacja w przepompowni.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bajki Zalesie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) roboty sanitarne (CPV - 45332400-7) - roboty ziemne i przygotowawcze; roboty drogowe; roboty sieciowe - montażowe, b) roboty elektryczne (CPV - 45310000-3) - budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków nr 03 - sieć kablowa; budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków nr 03 - instalacja w przepompowni..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 KOMPLET DOKUMENTÓW ORAZ PLIKI DO POBRANIA DOSTĘPNE TUTAJ

         

 

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Nr rachunku bankowego:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

   Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30